Home Kultura Edukacja
19
Jul 11
Last Updated on July 27 2011

Edukacja

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W greckim systemie edukacji głównym ośrodkiem nadzoru jest Ministerstwo Edukacji. Państwo finansuje ale też decyduje i sprawuje kontrolę nad procesem edukacji.
Zunifikowany program nauczania obejmuje zarówno szkoły zwykłe jak i specjalne. Unifikacja obejmuje wszystkie rejony administracyjne, odstępstwa od zatwierdzonego przez ministerstwo programu nauczania nie są dopuszczalne. Również sektor prywatny znajduje się pod ścisłą kontrolą Ministerstwa Edukacji.

We wrześniu 1985 roku weszła w życie nowa ustawa o szkolnictwie (akt 1566), zgodnie z nią utworzona została nowa instytucja wspomagająca Ministerstwo Edukacji w planowaniu programów nauczania i przygotowywaniu podręczników.
Powołany wówczas Instytut Edukacji liczy 75 członków (60 członków stałych, 15 członków tymczasowych powoływanych na 3 lub 5 letnie kontakty.)

Instytut Edukacji zajmuje się: programami nauczania, planami zajęć, podręcznikami,
metodami nauczania, jak również poprawą jakości nauczania na każdym szczeblu.
Prawo do zatwierdzania i wdrażania zaleceń Instytutu leży w gestii Ministra Edukacji.
Rola Instytutu jest bardzo ważna, szczególnie na polu edukacji specjalnej. Doradcy szkolni, którzy w roku 1981 zastąpili inspektorów oświatowych, dbają o zapewnienie jak najlepszego poziomu nauczania.

Jak dotąd nie ma odrębnych podręczników dla dzieci ze szkół specjalnych oraz nauczycieli pracujących w tych szkołach, prawdopodobnie, w związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem, podręczniki takie wkrótce zostaną wprowadzone. Ilość szkół opiekujących się dziećmi specjalnej troski jest wciąż niewystarczajaca, jedynie 13.000 uczęszcza do szkół tego typu. Podstawowa lub pełna edukacja w placówkach tego typu obejmuje dzieci w wieku od 4 do 18 lat.

- Pierwszy poziom edukacji obejmuje (niezależnie od typu szkoły) Przedszkole i Szkołę Podstawową (dzieci w wieku 6-12)
-Na drugi poziom edukacji składają się: Gimnazjum (12-15) i Liceum (15-18).

Obowiązkowi szkolnemu podlegają wszystkie dzieci od 6 roku życia, nauka rozpoczyna się w 6 letniej szkole podstawowej, następnie dzieci przechodzą do 3 letniego Gimnazjum. Ogółem 9 lat obowiązkowej nauki.
Liceum nie jest obowiązkowe. Nie dysponujemy statystykami dotyczącymi dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakładając jednak, że 10 % dzieci wymaga specjalnej opieki w czasie edukacji, można przyjąć, że problem ten dotyczy około 180.000 dzieci w wieku szkolnym.

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Szukaj

Special Offer