19
Ιουλ 11
Τελευταία Ενημέρωση στις 25 Ιούλιος 2011
Εκτύπωση

Λύκειο

Το Λύκειo επιδιώκει την ολοκλήρωση των σκοπών της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα βοηθάει τους μαθητές :

α)Να κατανοούν βαθύτερα την κοινωνική πραγματικότητα, να κάνουν σωστές επιλογές για τις παραπέρα σπουδές και την επαγγελματική τους αποκατάσταση και να διαμορφώνουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα τους έτσι, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο και να συμβάλουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πατρίδας.

β) Να συνειδητοποιούν τη βαθύτερη σημασία του ορθόδοξου χριστιανικού ήθους και της σταθερής προσήλωσης στις πανανθρώπινες αξίες και να κατανοούν τη σπουδαιότητα του δημοκρατικού διαλόγου και της συμμετοχής σε συλλογικές δραστηριότητες.

γ) Να αποκτούν βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνώση και αυτογνωσία, ώστε να αντιμετωπίζουν με κριτικό και δημιουργικό πνεύμα τη ζωή, την επιστήμη, την τέχνη και τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό.

δ) Να αναπτύσσουν τον προβληματισμό τους με την μελέτη και την βαθύτερη γνώση των ιστορικών γεγονότων (ελληνικών και παγκόσμιων) και της ιστορίας της τέχνης και της επιστήμης.

ε) Να εμπλουτίζουν το γνωστικό και γλωσσικό τους εξοπλισμό και να αναπτύσσουν το αισθητικό τους κριτήριο και την ποιότητα της καλλιτεχνικής τους έκφρασης.

στ) Να εμπεδώνουν τις κινητικές ικανότητες και κλίσεις μέσα από συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες και να αποκτούν αθλητικές συνήθειες που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής τους.

Τύποι Λυκείων:

Τα Λύκεια λειτουργούν ως :

α)Γενικά
β)Κλασικά
γ)Τεχνικά - Επαγγελματικά
δ)Ε.Π.Λ.

ενώ προσφάτως ιδρύονται Μουσικά και Αθλητικά Λύκεια σε ορισμένες πόλεις της χώρας. Τα Λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά φοιτούν οι εργαζόμενοι μαθητές. Η φοίτηση στα ημερήσια Λύκεια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄,Β΄ και Γ΄ και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του Γυμνασίου χωρίς εξετάσεις.

α)Το Γενικό Λύκειο είναι θεωρητικής κατεύθυνσης.

β)Το Τεχνικό - Επαγγελματικό Λύκειο επιδιώκει επιπλέον να μεταδώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες τεχνικές ή άλλες επαγγελματικές γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητές τους, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ορισμένο τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο. Οι μαθητές των Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων ασκούνται στο επάγγελμα.

γ)Το ενιαίο πολυκλαδικό Λύκειο (Ε.Π.Λ.) εξασφαλίζει την οργανική σύνδεση της Γενικής και της Τεχνικής - Επαγγελματικής εκπαίδευσης και παρέχει ευκαιρίες σ’ όλους τους μαθητές για τη σύμμετρη ανάπτυξη των ικανοτήτων και την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων τους , για τη συμμετοχή τους στην παραγωγή και την ανάπτυξη της χώρας. Αριθμός μαθητών ανά τάξη ή τμήμα : Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης του Λυκείου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 35, ενώ στις δέσμες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων στην Γ΄ Λυκείου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 30. Τάξεις με μαθητές περισσότερους από 35 ή 30 αντίστοιχα διαιρούνται σε τμήματα