19
Ιουλ 11
Τελευταία Ενημέρωση στις 02 Αύγουστος 2011
Εκτύπωση

Γυμνάσια

Γυμνάσια

1) Γενικός σκοπός του Γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτήν και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής.

2) Ειδικοί σκοποί του Γυμνασίου: Ειδικότερα το γυμνάσιο βοηθάει τους μαθητές:

α)Να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους (ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), ώστε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιταγές του. Να ελέγχουν και να κατευθύνουν το συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές.

β) Να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάσταση της γνώσης με τους ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υπευθυνότητα, μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπάθειας.

γ) Να καλλιεργούν την γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό τους λόγο με σαφήνεια και ορθότητα.

δ) Να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για την λειτουργική βελτίωση του οργανισμού και  να καλλιεργούν τις κινητικές τους κλίσεις και ικανότητες.

ε) Να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές τις τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο, χρήσιμο για τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση. στ) Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτούν γνώση για διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την παραπέρα βελτίωση τους μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής, ώστε να αναπτύσσονται σύμμετρα ως άνθρωποι και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη.

3) Η φοίτηση στα γυμνάσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Ά, ΄Β, ΄Γ. Στην Ά τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού χωρίς εξετάσεις. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριο.

4) Τύποι γυμνασίων: Τα γυμνάσια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά γυμνάσια γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Τα γυμνάσια είναι γενικής κατεύθυνσης για όλες τις τάξεις τους. Πρόσφατα όμως ιδρύθηκαν αθλητικά και μουσικά γυμνάσια σε ορισμένες πόλεις της χώρας.

5) Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 30. Τάξεις με μαθητές περισσότερους από 30 διαιρούνται σε τμήματα.