Home Κουλτούρα Εκπαίδευση Ανώτατη Εκπαίδευση
19
Ιουλ 11
Τελευταία Ενημέρωση στις 28 Ιούλιος 2011

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα πανεπιστήμια (ΑΕΙ) και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

Τα πανεπιστήμια αποτελούνται από σχολές οι οποίες χωρίζονται σε τμήματα. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος οδηγεί σε ένα ενιαίο Πτυχίο.

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) περιλαμβάνουν τμήματα που συγκροτούν σχολές οι οποίες καλύπτουν τους βασικούς τομείς σπουδών (γραφικές τέχνες και καλλιτεχνικές σπουδές, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας, τεχνολογία και γεωπονία, εφαρμοσμένη τεχνολογία και τεχνολογία τροφίμων και ειδών διατροφής).Κάθε ΤΕΙ έχει τουλάχιστον δύο σχολές και κάθε σχολή τουλάχιστον δύο τμήματα. Το πρόγραμμα σπουδών έχει περισσότερο πρακτική κατεύθυνση.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Το ακαδημαϊκό έτος για τις δραστηριότητες διδασκαλίας διαρκεί από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Αυγούστου και χωρίζεται σε δύο εξάμηνα. Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, το δεύτερο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.
Η φοίτηση στο πανεπιστήμιο είναι τουλάχιστον 4ετής, ενώ στα τεχνολογικά ιδρύματα τουλάχιστον 3ετής.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τίτλοι σπουδών: Για την εισαγωγή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται το απολυτήριο Λυκείου. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγνωρίσουν την ισοδυναμία των πτυχίων τους με τα ελληνικά.
Εισαγωγή: η εισαγωγή των υποψηφίων ρυθμίζεται από ένα σύστημα γενικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Κάθε υποψήφιος εξετάζεται σε τέσσερα μαθήματα της επιλογής του (της) που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας τάξης του Λυκείου. Τα μαθήματα αυτά προσδιορίζονται από την οικεία δέσμη και οδηγούν σε αντίστοιχα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επαναλάβει τις εξετάσεις όσες φορές θέλει στα τέσσερα αυτά μαθήματα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης δεν υποχρεούνται να λάβουν μέρος σε εισαγωγικές εξετάσεις ή σε κάποιου είδους συνέντευξη, μολονότι η διαδικασία όσον αφορά την αίτηση εισαγωγής τους είναι αρκετά πολύπλοκη.
Ο αριθμός των εισακτέων είναι περιορισμένος σε όλο το φάσμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο αριθμός των θέσεων που είναι διαθέσιμες κάθε χρόνο προσδιορίζεται από το Υπουργείο μετά από διαβουλεύσεις με τα σχετικά ιδρύματα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης δεν καλύπτονται από την ρήτρα αυτή περιορισμού των εισακτέων.
Γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης δεν πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμασία επάρκειας. Πρέπει απλώς να αποδείξουν ότι έχουν επαρκή γνώση των ελληνικών μέσω ενός πιστοποιητικού γλώσσας που εκδίδεται από κέντρα ελληνικής γλώσσας.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι δωρεάν και στα Ιδρύματα ΤΕΙ είναι επίσης δωρεάν και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στα πανεπιστήμια, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης πρέπει να καταβάλουν το ήμισυ των διδάκτρων που επιβαρύνει τους αλλοδαπούς σπουδαστές ή απαλλάσσονται εφόσον υπάρχει ρήτρα αμοιβαιότητας για τους έλληνες σπουδαστές οι οποίοι φοιτούν στη χώρα προέλευσης του σπουδαστή της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή:
Η Ελλάδα αναγνωρίζει τους τίτλους για την εισαγωγή όλων των ευρωπαϊκών χωρών σύμφωνα με τους όρους της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων που οδηγούν στην εισαγωγή σε πανεπιστήμια, πλην όμως δεν έχει συνάψει επίσημες συμφωνίες ισοτιμίας με άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Υπάρχουν δύο ιδρύματα τα οποία είναι αρμόδια για την αναγνώριση των τίτλων αντίστοιχα για το πανεπιστήμιο (το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής - ΔΙΚΑΤΣΑ) και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (το ΄Ιδρυμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ΙΤΕ).
Το ΔΙΚΑΤΣΑ είναι ένα εθνικό κέντρο μη υπαγόμενο στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο παρέχει πληροφορίες και λαμβάνει αποφάσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από διαδικασία γνωμοδότησης, η οποία κινείται από τη στιγμή που ζητείται γραπτά έντυπο αίτησης από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Αναγνώριση των πτυχίων:

Πληροφορίες για την αναγνώριση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης των πτυχίων που έχουν αποκτηθεί βάσει του ελληνικού συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC (Κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο).

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές τελειώνουν τις σπουδές τους και λαμβάνουν το πτυχίο τους εφόσον έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και έχουν λάβει τον απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων επιτυχώς. . Οι φοιτητές οι οποίοι αποτυγχάνουν σε ένα υποχρεωτικό μάθημα υποχρεούνται να επαναλάβουν το μάθημα αυτό σε επόμενο εξάμηνο. Οι τίτλοι σπουδών χορηγούνται από τα τμήματα και αποτελούν τα Πτυχία των αντίστοιχων τμημάτων.

Στη συνέχεια οι πτυχιούχοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για διδακτορικό δίπλωμα, με προϋπόθεση να συντάξουν τη διδακτορική διατριβή στα ελληνικά και να επιτύχουν σε δημόσια προφορική παρουσίαση με ακροατήριο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τα συγγράμματα χορηγούνται δωρεάν από το κράτος στους φοιτητές επιπλέον παρέχεται δωρεάν σίτιση, συμμετοχή στο κόστος μεταφοράς και στη στέγαση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού σε φοιτητές που πληρούν ορισμένα κριτήρια.

Χρηματοδότηση: το κράτος χορηγεί υποτροφίες.

Επιλεξιμότητα: η επίδοση του φοιτητή και η οικογενειακή οικονομική κατάσταση αποτελούν τα κριτήρια που καθορίζουν την επιλεξιμότητα του φοιτητή για κρατική ενίσχυση (υποτροφίες).
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν επίσης να λάβουν τέτοιου είδους ενίσχυση.

Deutsch (DE-CH-AT)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Norsk nynorsk (Norway)Polish (Poland)English (United Kingdom)

Αναζήτηση

Special Offer